Algemene voorwaarden

Artikel 1- Algemeen

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten met de Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van een lezing/presentatie/workshop en meer.

2.      In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: degene die een opdracht aan Butler Laurens verstrekt.

Artikel 2- Werkingssfeer

1.      Bedingen in de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, die afwijken van bovengenoemde voorwaarden, binden Butler Laurens slechts voor zover deze door Butler Laurens uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of aanvaard. Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Butler Laurens deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.      Indien Butler Laurens bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, is hij bevoegd alle verweren die deze derden tegen Butler Laurens kunnen inroepen tegen de Opdrachtgever in te roepen.

Artikel 3- Aanbiedingen

1.      Alle aanbiedingen van Butler Laurens zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Butler Laurens komt slechts tot stand indien Butler Laurens een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of langs elektronische weg heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de opdrachtbevestiging door Butler Laurens als aanvaarding.

2.      Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. Butler Laurens is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.      Meer werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door Butler Laurens afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meer werkzaamheden wordt verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die Butler Laurens verricht voor de Opdrachtgever.

4.      Butler Laurens is niet gebonden aan offertes, waarin kennelijk verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen in e-mails en onnauwkeurige opgaven per telefoon, fax en dergelijke kunnen niet ten nadele van Butler Laurens worden uitgelegd, voor zover deze onduidelijkheden niet aan Butler Laurens toe te rekenen zijn.

5.      Indien de Opdrachtgever minderjarig is, dient medegetekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger.

6.      Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4- Prijzen

1.      Voor offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden gelden de leden 2, 5 en 6 t/m 9 van dit artikel. In de overige gevallen gelden de leden 3 t/m 9 van dit artikel.

2.      Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3.      In de overige gevallen zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren, welke gebaseerd zijn op de gebruikelijke uurtarieven van Butler Laurens, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.      De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.      Indien Butler Laurens met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Butler Laurens niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Butler Laurens is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Butler Laurens kan aantonen dat tussen het moment van aanbiedingen levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

6.      Bovendien mag Butler Laurens het vaste honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Butler Laurens, dat in redelijkheid niet van Butler Laurens mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen vaste honorarium.

7.      Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het vaste honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het vaste honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8.      Butler Laurens zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Butler Laurens zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

9.      Indien de Opdrachtgever de door Butler Laurens kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Butler Laurens genoemde datum waarop de prijs-of tariefaanpassing in werking zou treden.

10.   *Indien Opdrachtgever niet tevreden is met de diensten van Butler Laurens of door hem gestuurde professionals moet zij dat direct aangeven tijdens de opdracht. Daarna is er geen mogelijkheid om betaalde honorarium en tarieven terug te vorderen.

Artikel 5- Betaling


1.      De betaling dient 14 dagen voor de opdrachtdatum te zijn voldaan, op een door Butler Laurens aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.      Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Butler Laurens zal dan de opdracht

teruggeven en eindigt hiermee de overeenkomst.

Artikel 6-Levertijden

1.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn data en tijden van uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig artikel 8 vastgelegd en gelden zij voor Butler Laurens niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd is Butler Laurens niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt, en is de Opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

2.      Indien Butler Laurens is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal Butler Laurens

a.      in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum,

b.      in overleg met de Opdrachtgever voor een vervanger zorgdragen, waarbij de eventuele meer-of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd, of

c.      indien Butler Laurens en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschoten.

3.      Butler Laurens is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van Butler Laurens.


Artikel 7- engagementen en bepalingen met betrekking tot het optreden

1.      De Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst en/of besproken met Butler Laurens of diens vertegenwoordiger.

2.      Onder professionele faciliteiteten worden verstaan alle materiele en fysieke benodigdheden voor Butler Laurens. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig is opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.

3.      Indien gewenst door Butler Laurens zorgt de Opdrachtgever voor een aparte afsluitbare kleed-of verblijfs- ruimte, alsmede parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de locatie van uitvoering van de overeenkomst.

4.      De Opdrachtgever verstrekt Butler Laurens en zijn chauffeur elk twee gratis consumpties per uur tijdens de opdracht. Wanneer langer dan drie uur duurt, verstrekt de Opdrachtgever aan Butler Laurens en zijn chauffeur elk een gratis maaltijd.

5.      De Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van Butler Laurens en zijn chauffeur, een en ander ter beoordeling van Butler Laurens dan wel de chauffeur.

6.      Indien Butler Laurens optreedt buiten Nederland of het land waar hij woonplaats heeft, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dient de Opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met Butler Laurens.

7.      Indien de opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is Butler Laurens niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

8.      Opdrachtgever zal alle bepalingen van art.7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot Butler Laurens. Opdrachtgever is jegens Butler Laurens in dat kader volledig aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Butler Laurens uitdrukkelijk voor iedere aanspraak te dier zake.

9.      Indien Butler Laurens, ondanks het gestelde lid 8 van dit artikel in dit kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Butler Laurens voor het gehele alsdan door zijn voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de Opdrachtgever recht van regres.


Artikel 8- Beëindiging van de overeenkomst

1.      De Opdrachtgever kan de overeenkomst vóór, of uiterlijk op de eerste overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

a.      Tot 3 maanden voor de afgesproken datum: 25 % van de kosten.

b.      Van 3 maanden tot twee weken voor de afgesproken datum: 50 % van de kosten

c.      Binnen 2 weken voor de afgesproken datum: 75 % van de kosten

d.      Op de dag van de opdracht: 100 % van de kosten

2.      Deze kosten worden verrekend met de al eerder betaalde bedrag en de rest wordt binnen 7 dagen teruggestort op de rekening van de Opdrachtgever.

3.      Butler Laurens is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever:

a.      Oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van Butler Laurens:

b.      Handelt in strijd met de goede naam of met de belangen van Butler Laurens:

c.      Informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (Inter) nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt:

d.      Discriminerende informatie verspreidt of zich anderszins discriminerend gedraagt ten aanzien van onder meer uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en afkomst:

e.      Zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard:

f.       Surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend:

g.      Zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

In deze gevallen is de Opdrachtgever gehouden aan Butler Laurens alle reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en is Butler Laurens niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de overeenkomst

4.      Opzegging van de Overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door Butler Laurens.

Artikel 9-aansprakelijkheid

1.      De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan Butler Laurens kenbaar te maken. Als redelijk termijn wordt aangemerkt een termijn van vijf dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst. Voor de vaststelling van de datum wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door Butler Laurens.

2.      Alle rechten van de Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming te vorderen in geval van gebreken in nakoming van de overeenkomst vervallen zeven dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst.

3.      De Opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook, op Butler Laurens.

4.      Butler Laurens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Butler Laurens. De Opdrachtgever vrijwaart Butler Laurens tegen dergelijke aanspraken van derden.

5.      De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan door of namens Butler Laurens aan de Opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken. De Opdrachtgever vrijwaart Butler Laurens voor alle vorderingen en kosten te dier zake.

ARTIKEL 10- OVERMACHT

1.      Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is Butler Laurens in geen geval aansprakelijk voor niet-tijdige nakoming als gevolg van overmacht. In dergelijke gevallen zal Butler Laurens de Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de aard en de te verwachten duur en gevolgen van de overmacht.

2.      Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen;

a.      Gewapend conflict, (burger) oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst van het Verbond van Verzekeraars, gedeponeerd onder nummer 136/1981, Arrondissementsrechtbank Den Haag;

b.      Een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;

c.      Gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan;

d.      Ziekte of arbeidsongeschiktheid van Butler Laurens.

e.      Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen alsmede water- en energieleveringen.

f.       Belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale(overheids-) instanties.

3.      In geval van overmacht is Butler Laurens gedurende 30 dagen na de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst bevoegd om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Gedurende deze periode is de Opdrachtgever slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1 en 8.2.

4.      Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn hebben de Opdrachtgever en Butler Laurens het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden. Butler Laurens zal alsdan eventuele voorschotten terugbetalen onder aftrek van in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 11-non concurrentie

1.      Het is de Opdrachtgeer verboden om na uitvoering van de overeenkomst medewerkers van Butler Laurens op welke wijze dan ook voor hem of namens hem werkzaamheden te doen verrichten die niet in de overeenkomst staat.

2.      Bij iedere overtreding van het voorgaande lid zal de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten bedrage, maar ten minste € 5000,00) zegge: vijfduizend Euro) per medewerker per dag of per optreden, onverminderd het recht van Butler Laurens nakoming en. of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12- geheimhouding

1.      Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.      Indien , op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Butler Laurens gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Butler Laurens zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Butler Laurens niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13- intellectuele eigendom en auteursrechten

1.      Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Butler Laurens zich de rechten en bevoegdheden voor die Butler Laurens toekomen op grond van de Auteurswet.

2.      Alle door Butler Laurens verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Butler Laurens worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.      Butler Laurens behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4.      Tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen, heeft de Opdrachtgever bij een boeking geen exclusief recht op opnamen met of van Butler Laurens.

5.      Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Butler Laurens is de Opdrachtgever niet gerechtigd foto’s, films en geluidsmateriaal van Butler Laurens voor andere doeleinden te gebruiken dan in de opdrachtbevestiging en/of de factuur van Butler Laurens vermeld. Onder de opdracht valt niet het gebruik voor promotionele of marketingactiviteiten, trailers, making-of ’s, of ieder ander van de doeleinden afgeleid gebruik

Artikel 14-aanvullende bepalingen

1.      De Opdrachtgever is verplicht, voorafgaande aan ander gebruik (in de ruimste zin des woords) van de opnamen dan overeengekomen, toestemming aan Butler Laurens te vragen. Als dan is Butler Laurens gerechtigd toeslag van 100 % van de overeengekomen prijsopgave te berekenen. Het betreft onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende gevallen van gebruik van opnamen:

a.      Bij ander gebruik (doeleinden) van de opnamen dan vooraf schriftelijk is overeengekomen;

b.      Bij nieuw gebruik van de opnamen in bewerkte vorm;

c.      Bij langer gebruik van de opnamen dan de overeengekomen periode dan wel -indien er niets is overgekomen- gebruik van de opnamen vanaf 1 jaar na de boeking;

d.      Bij gebruik van de opnamen buiten het overeengekomen gebied.

2.      De Opdrachtgever die tot ander gebruik overgaat, zonder uitdrukkelijke toestemming van Butler Laurens, is een toeslag verschuldigd van 150 % van de prijsopgave.

3.      Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Butler Laurens is het de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever bij het optreden toegelaten derden niet toegestaan;

a.      Foto- film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van Butler Laurens.

b.      Journalisten of andere vertegenwoordigers van de pers toe te laten tot het optreden van Butler Laurens.

c.      De naam en/of beeltenis van Butler Laurens te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailingen en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

4.      Bij ieder optreden van de in voorgaande lid vervatte verboden zal de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro), alsmede een boete van € 5000,- (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Butler Laurens nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

5.      De Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Butler Laurens niet bevoegd zijn rechten en/of plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

6.      De Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de prestaties en de persoonlijkheid van Butler Laurens.

7.      De Opdrachtgever is gehouden op eigen kosten te beschikken over de vereiste licenties ter zake van auteurs- en naburige rechten. De Opdrachtgever vrijwaart Butler Laurens voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikken over deze licenties.

8.      Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor ieder nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.

Artikel 15- geschillen

1.      Op alle door Butler Laurens aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Butler Laurens om te dagvaarden voor de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. plaats van vestiging van de Opdrachtgever.